Student-gecentreerd Hoger Onderwijs

De door DUC Educational Centre aangeboden studieprogramma's kenmerken zich enerzijds door groepsgericht onderwijs, met aandacht voor de eigen leerroute (opleidingen en trainingen), anderzijds door geïndividualiseerd onderwijs (afstandsonderwijs).

Binnen het student-gecentreerde onderwijs zal de student voor een groot aantal activiteiten zelf het initiatief en de verantwoordelijkheid moeten nemen. Een sterk beroep zal op zijn zelfwerkzaamheid gedaan worden, evenals op zijn verantwoordelijkheid voor de eigen toekomst. Uit een groter geheel van mogelijkheden zullen telkens die keuzen gemaakt moeten worden die zo goed mogelijk aansluiten bij het nagestreefde toekomstperspectief.

Als voordelen van het door DUC aangeboden student-gecentreerd hoger onderwijs kunnen genoemd worden: 1) de mogelijkheid tot differentiatie 2) motivatie en aansluiting bij belangstelling 3) gedeelde verantwoordelijkheid.

Het meest belangrijke voordeel is, dat door het terugdringen van de overdracht van informatie door de docent en het veranderen van het onderwijsconcept meer ruimte vrijkomt voor het leren van de student. Hierdoor krijgt de algemeen vormende taak van het hoger onderwijs weer een plaats die het voor veel studenten werkelijk heeft. De noodzaak hiertoe blijkt ook uit het onderzoek naar leerstijlen dat aantoont dat een groot deel van de studenten reproductiegerichte en ongerichte leerstijlen vertoont die niet stroken met de voorwaarden voor, maar ook niet met de doelstellingen van het hoger onderwijs. Immers, hoger onderwijs tracht mensen op te leiden die na hun opleiding in staat moeten zijn zelfstandig te denken, beslissingen te nemen en zichzelf voortdurend bij te scholen. Onderwijs dient dan niet alleen te worden gericht op de overdracht van vakinhoudelijke kennis, maar ook op het aanleren van denkstrategieën en het ontwikkelen van constructieve, zelfstandige leerstijlen.

In het geïndividualiseerde, modulaire DUC-onderwijs, is de rol van de docent die van een facilitator-counselor: leerprocessen worden gemonitored en de student wordt intensief begeleid.

Voor de deelnemende student geldt: een actieve omgang met de leerstof leidt tot leerwinst. Taakverrijking, uitdaging, verantwoordelijkheid en beoordeling komen als motivatieverhogende factoren naar voren.

*The philosophic premise underlying individualized education is that because students are unique individuals in learning, they should be approached as unique individuals in teaching. Faculty members who work in such programs do not start with the premise that education starts with academic content or with themselves as teachers; they believe that education should start with the student. Because most individualized education programs are open to an extremely diverse range of students in age, preparation, interest, styles and situation, that starting point can be most anyplace* (Clark, 1979).