Event Categorie

Bij-/Nascholingen (post)-hbo

De DUC-(post)hbo-bij-/en nascholingen (trainingen) zijn bedoeld voor leden van beroepsverenigingen binnen de sectoren psycho-sociale & geestelijke en complementaire gezondheidszorg, functionarissen bij instanties op het gebied van maatschappelijke en geestelijke zorg, (re-integratie) coaches, loopbaanbegeleiders, onderwijsmedewerkers, pastoraal medewerkers, communicatietrainers, consulenten in bedrijven en sociale diensten.

Leerdoelen: op kennisniveau en op praktisch niveau.

Kwaliteitscriteria: professionele beroepsuitoefening, ethisch verantwoorde zorg.

Beroepscompetenties: werken aan een geïntegreerd geheel van kennis, inzicht, vaardigheden, attitude en persoonlijke eigenschappen waarmee op adequate wijze complementaire zorg kan worden verleend in een bepaalde context van de werksituatie of beroepsuitoefening.

Docenten: gekwalificeerd op basis van uitgebreide kennis en jarenlange praktijkervaring.

Werkvormen: hoorcolleges, casuïstiekbespreking, praktijkoefeningen, rollenspel, thuisstudie met opdrachten.

Studiebelastinguren: verdeeld naar contacturen, literatuur, praktijkopdrachten, portfolio, examenopdracht (voor de Trainingen geldt minimaal 120 sbu).

Intervisie en netwerken: vanuit de trainingen kunnen intervisiegroepen worden samengesteld op eigen initiatief van de deelnemers; ook wordt zicht geboden op de netwerken tussen beroepsverenigingen, DUC-opleidingsinstituut en accreditatie-instituten.

Terugkomdagen: voor deelnemers aan eerdere DUC-trainingen worden (mede op verzoek) periodiek terugkomdagen georganiseerd.

Accreditatie:

SNRO-keurmerk-hbo-systeemDUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen en trainingen (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 14.05.30.42130.01

Verdere accreditatie door beroepsverenigingen: NVPA, VVH, VNRT, NOLOC, VIV, NVST, NWP (zie verder per training).

Erkend door: NFG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Gecertificeerd door NOBCO Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

CRKBO kleinOpgenomen in het CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs - BTW-vrijgesteld

 

Aan de trainingen hebben leden deelgenomen van o.a. de volgende beroepsverenigingen: 


ABBR, ABNG 2000, ABvC, BATC, BETTEL, BvZB, CPH, CVP, EAGT, FBT, FVB, IAG, ISMA, KNGF, KNOV, LVMW, LVPW, LVSB, LVSC, NAAV, NBT, NCSV, NVAGT, NVPA, NVLF, NVBT, NVNLP, NVKT, NVVO, NVO, NIP, NFG, NVRG, NVJT, NVRG, NVJT, NVT, NGTT, NVPIT, NFG, NOLOC, NVMW, NVE, NVPMT, NOBCO, NVT, NWP, NAP, NVFVG, NGVH, NMI, NMV, NVBT, NVTA, RBNG, RING, SPV, SRBAG, STIR, TGI, VBAG, VCW, VGVZ, VHZB, VIV, VMB, VNRT, VNVN, VPMW, VTC, VVH, VvOCM, VMT, VGcT, VNT, VVM, VVZB, WVGV

Enkele trainingen zijn/worden in aangepaste vorm ook als in-company training verzorgd:

Gemeentelijke Sociale Dienst Zwolle: “Herkenning en bejegening van moeilijke mensen"

Boswijk Instituut: "DSM IV in de praktijk" - "Primair Medische Kennis"

Upledger Instituut "DSM IV in de praktijk" - Osho Humaniversity "DSM IV in de praktijk"

 

Locaties trainingen/opleidingen/themadagen:

1] "DSM-5 in de praktijk": Denksportcentrum Voorschoten (optie)

 

2] "Hypnotherapie en gespreksvoering": Denksportcentrum Voorschoten

 

De literatuur voor alle trainingen kan rechtstreeks besteld worden via  www.duceducationalcentre/boekenservice.nl

 

pdfExamenreglement DUC Trainingen

Afstandsonderwijs/Blended Learning (post)-hbo

Binnen het DUC-Afstandsonderwijs wordt er gecommuniceerd tussen tutor en student op tijden die zij zelf kiezen, bijvoorbeeld via email, skype of telefonisch.

In de ontwikkeling van onze onderwijsideeën hebben wij onze didactiek gebaseerd op psychologisch onderzoek bij volwassenen-studie. Studenten kunnen niet alleen in de hun beschikbare tijd en op basis van hun capaciteiten studeren, maar hebben bij de geïndividualiseerde programma’s ook de gelegenheid richting aan hun studie te geven door eigen inbreng in het curriculum, binnen de vereiste academische standaards.

pdfDoelstellingen en uitgangspunten afstandsonderwijs

Accreditatie:

SNRO-keurmerk-hbo-systeemDUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen & trainingen en afstandsonderwijs-programma's (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 14.05.30.42130.01

European Association for Distance LearningDUC Educational Centre/Dutch University College is lid van de European Association for Distance Learning (EADL)

Kernpunten:

  • Studeren in deeltijd, in eigen tempo, in eigen omgeving
  • Naast zelfstudie ook (responsie)-colleges
  • Eigen inbreng mogelijk in studieprogramma
  • Begeleiding via e-mail door gekwalificeerde tutoren
  • Aanvang studie op elk gewenst moment
  • Per module (leereenheden): vragen en papers
  • Tentamens
  • Afsluiting studie op basis van een scriptie.

Het is ook mogelijk losse modules te bestuderen, bijvoorbeeld op basis van vrijstelling. Hierbij is eigen inbreng mogelijk. Bij voldoende punten wordt een DUC-certificaat verstrekt. Na het voltooien van een volledige studie wordt een DUC-diploma verleend.

De DUC-programma’s zijn er op gericht te voldoen aan de ‘Dublin descriptoren’

Kwalificaties Bachelor

Kennis en inzicht

Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is.

Toepassen kennis en inzicht

Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied.

Oordeelsvorming

Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten.

Communicatie

Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten.

Leervaardigheden

Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan.

Kwalificaties Master

Oordeelsvorming

Is in staat om oordelen te formuleren op grond van onvolledige of beperkte informatie en daarbij rekening te houden met sociaal-maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden, die zijn verbonden aan het toepassen van de eigen kennis en oordelen.

Communicatie

Is in staat om conclusies, alsmede de kennis, motieven en overwegingen die hieraan ten grondslag liggen, duidelijk en ondubbelzinnig over te brengen op een publiek van specialisten of niet-specialisten. Toepassen kennis en inzicht. Is in staat om kennis en inzicht en probleemoplossende vermogens toe te passen in nieuwe of onbekende omstandigheden binnen een bredere (of multidisciplinaire) context die gerelateerd is aan het vakgebied. Is in staat om kennis te integreren en met complexe materie om te gaan.

Kennis en inzicht

Heeft aantoonbare kennis en inzicht, gebaseerd op de kennis en het inzicht op het niveau van Bachelor en die deze overtreffen en/of verdiepen, alsmede een basis of een kans bieden om een originele bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en/of toepassen van ideeën, vaak in onderzoeksverband.

Leervaardigheden

Bezit de leervaardigheden die hem of haar in staat stellen een vervolgstudie aan te gaan met een grotendeels zelfbestuur of autonoom karakter.